Gastouderbureau Kind aan Huis is een door de overheid erkend en geregistreerd gastouderbureau. Dat betekent dat het gastouderbureau aan vele wettelijke eisen en voorschriften moet voldoen. Gastouderbureaus worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD of zij voldoen aan de wettelijke eisen. Van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld dat openbaar is. Ook controleert de GGD steekproefsgewijs een deel van de gastouders. Om ingeschreven te blijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moet een gastouderbureau voldoen aan alle eisen. Door te klikken op de link kunt u lezen welke gastouders samenwerken met Gastouderbureau Kind aan Huis en u kunt hier alle inspectierapporten van alle gastouders inzien.

Eisen gastouderbureau
Gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van hun gastouders. Daarom dient Gastouderbureau Kind aan Huis aan de volgende eisen te voldoen.

 • Bemiddeling tussen ouders en gastouders moet tot stand komen door middel van gesprekken.
 • Het gastouderbureau dient te zoeken naar een geschikte gastouder aan de hand van uw wensen.
 • Documentencontrole van alle benodigde stukken voor inschrijving van de gastouder in het LRK.
 • Het gastouderbureau dient gastouders in te schrijven in het LRK en te controleren of de inschrijving bij de gemeente en GGD goed verloopt.
 • Het bieden van ondersteuning en advisering van de gastouder bij (het opzetten van) een eigen gastouderopvang.
 • Het opstellen van schriftelijke overeenkomsten tussen ouders, gastouders en gastouderbureau.
 • Het afhandelen van alle administratieve verplichtingen rondom de opvang.
 • Het gastouderbureau dient betalingen te beheren en inzichtelijk te maken.
 • Het voeren van jaarlijkse voortgangsgesprekken met gastouders.
 • Het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met ouders.
 • Minstens twee huisbezoeken per jaar afleggen bij de gastouders.
 • Elke gastouder moet tenminste 16 uur per jaar kunnen ontvangen aan bemiddeling en begeleiding.
 • Er dient jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid ingevuld te worden.
 • Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om risico’s te verminderen.
 • Het gastouderbureau dient een Pedagogisch Beleid te hebben.
 • Het gastouderbureau dient een Protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hebben.
 • Het gastouderbureau dient een oudercommissie en een klachtenreglement te hebben.
 • Het voeren van het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen.
 • De gastouders dienen ondersteuning te krijgen bij opvang en pedagogiek.
 • Er dient een aanspreekpunt te zijn voor gastouders en ouders in geval van overleg of problemen.

___________________________________________________

Inspectierapporten GGD
Inspectierapport GGD per 20 maart 2015
Inspectierapport GGD per 1 juli 2015
Inspectierapport GGD per 1 juni 2016
Inspectierapport GGD per 10 oktober 2017
Inspectierapport GGD per 11 juli 2018
Inspectierapport GGD per 17 juni 2019
Inspectierapport GGD per 13 april 2021
Inspectierapport GGD per 6 oktober 2022
Inspectierapport GGD per 30 november 2023
Inspectierapport GGD per 13 mei 2024